Cart 0

I. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://trenujemy24.pl, prowadzonego przez Krzysztof Duszyński TRENUJEMY24.PL, Łukawiec 184, 37-626 Łukawiec. NIP:7931627578, REGON:367555245 e-mail: kontakt@trenujemy24.pl,
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  3. Serwis Trenujemy24.pl – opisana w serwisie usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Firma Krzysztofa Duszyńskiego przesyła Użytkownikowi informacje zawierające treści dotyczące treningu, sportu, a także luźne uwagi i porady
  4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem 
   https://trenujemy24.pl
  5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem
   https://trenujemy24.pl
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Newslettera zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Właściciel – Krzysztof Duszyński TRENUJEMY24.PL, Łukawiec 184, 37-626 Łukawiec. NIP:7931627578, REGON:367555245, e-mail: kontakt@trenujemy24.pl prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  9. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów lub wariantów serwisu, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia dokonuje automatycznej rejestracji w celu zarządzania subskrypcją.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje faktury).
 4. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia.
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Serwisu,
  2. łącznej cenie wraz z podatkami
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela.

IV. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Serwisu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym wariancie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta, jeśli Klient wyrazi taką chęć dołączany jest dowód zakupu: faktura, przesyłany drogą elektroniczną.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupiony wariant w następujący sposób: przelew bankowy.
 4. Przystąpienie do serwisu odbywa się natychmiastowo po dokonaniu płatności i jest potwierdzone wiadomością e-mail.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta
 4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientom nabywającym usługę chyba, że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNA

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Dostępu do do Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z usług, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie)
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  3. dostęp do Internetu,
  4. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, możliwość odtwarzania materiałów wideo
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość email pod adres kontakt@trenujemy24.pl
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 8. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów bez ograniczeń czasowych, tj. „dożywotnio”, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom, którzy wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.
 9. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 14 dni od sprzedaży Produktu i później może, ale nie musi być utrzymywane.

VII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.